اثرات ایجاد نشان هویت سازمانی

بعضی از اثرات نشان هویت سازمانی عبارتند از:

 • کمک در ایجاد یک کسب و کار جدید
 • احیا و بازسازی یک کسب کار در حال انجام
 • ایجاد هیجان درباره خدمات و یا تولیدات
 • ایجاد اعتماد به یک خدمات و یا تولید
 • ایجاد هماهنگی در بخشهای مختلف یک سازمان و یا شرکت
 • ایجاد سازگاری
 • افزایش ارزش سهام
 • افزایش سهم بازار
 • افزایش آگاهی از وجود یک سازمان
 • تسهیل در فروش و یا ارائه خدمات
 • ایجاد تصمیم گیری سریع برای مخاطب در استفاده از خدمات و یا خرید