اطلاع رسانی و تبلیغات

ايجاد یک بنگاه اقتصادی(تولیدی – خدماتی) و ایجاد بستر مناسب در عرصه توليد و یا خدمات مراتب دستیابی به بازار هدف را ایجاب خواهد کرد. جداي از مدیریت مالی و مسائل مديريت داخلي و پارامترهاي مختلف توليد و یا خدمات، نگاه اصولي و دقيق به دو عامل نقش موثري در حضور، معرفي و تبليغات و در نهایت کسب سهم بیشتری از بازار هدف ايفا مي کند. اين عوامل عبارتند از:

  •  ايجاد نشان هويت سازماني >>>
  • مدیریت اطلاع رسانی و تبلیغات

 

سیاست گذاری - استراتژی - برنامه ریزی

مدیریت اطلاع رسانی و تبلیغات یک حوزه کاملاً فنی و کارشناسی است، که برای تحقق آن نیازمند سیاست گذاری، ایجاد استراتژی و برنامه ریزی دقیق است.

سیاستگذاری

سیاست گذاری در این خصوص مستلزم هماهنگی با سیاستهای کلان مجموعه است. این سیاستهای کلانٍ مجموعه است که پایه شکل گیری اطلاع رسانی و تبلیغات خواهد شد. به طور مثال اگر سیاست بر مبنای افزایش و تنوع محصولات در طول یک زمان مشخص باشد باید سیاست معرفی و تبلیغات نیز مطابق آن شکل گیرد. می توان گفت به فرض اگر قرار است حوزه محصولات هم فرآورده های دریایی باشد و هم فرآوردهای دامی پس سیاست برای نام گذاری محصولات نباید بر اساس نام تجاری مجموعه در نظر گرفته شود.

استراتژی

تنظیم استراتژی بر مبنای سیاستهای تعریف شده باید شکل گیرد، مثلاً شناخت نیازهای مخاطب و چگونگی برقراری ارتباط با آن در خصوص هر نوع محصول و یا ارائه تسهیلات و یژه ، نوع بسته بندی شناخت رقبا و … را می توان نام برد.

برنامه ریزی و طــراحی

پس از تعیین استراتژی جهت دستیابی به آن می بایست برنامه ریزی را به طور دقیق آغاز نمود. این برنامه می بایست بر اساس یک پروسه خلاق و هدفمند صورت گیرد. بنابراین باید گفت که ایجاد برنامه، احتیاج به بررسی دقیق منابع و ابزارهای مورد نیاز، تعیین راههای حضور و معرفی، شناخت پایگاههای اجرایی و تعیین بودجه دارد.

 

بودجه

تعيين بودجه رابطه مستقيم با منابع مالي در اختيار شرکت و یا سازمان با توجه به  استراتژي تدوین شده دارد. لذا مي‌توان بر اساس هدف اصلي و اهداف ثانوی، تعيين بودجه نمود و سپس منابع آن را تامين کرد. اما گاهي اوقات نيز اهداف و برنامه بر اساس بودجه صورت مي گيرد.

اطلاع رساني و تبليغات                                                                

پس از برنامه ريزي و انتخاب راه‌کارها مي‌توان عمليات اجرايي و همچنين جدول زمان بندي تهيه واجراي ملزومات و ابزارهاي مورد نياز را آغاز نمود. بديهي است که  در طول و يا موازي با تهيه ملزومات و ابزارهاي فوق مي‌توان با انتخاب درست شيوه اطلاع رساني و تبليغ (بنابر راه هاي موجود و يا خلق راه کار) آن را به اجرا رساند.

کمپين‌هاي تبليغي از اين دست موارد مي باشند.