لوگو نقطه تمرکز در یک نشان هویت سازمانی

لوگو نقطه تمرکز در یک نشان هویت سازمانی می باشد.

البته یک اشتباه رایج وجود دارد و آن اینست که تصور می‌شود یک لوگو زیبا باعث کسب بازار فروش و یا ایجاد سهم بیشتر است. یک لوگو فقط نقطه‌ای قدرتمند در یک نشان هویت سازمانی است.

یک لوگو در اصل نام یک سازمان را نشان خواهد و نه بیشتر.