متریال بسته بندی: مقوای و کارتن‌های بسته بندی

مقواي فلوت از پر مصرفترین متریال هاي بسته بندي می باشند. این متریال به تایپ هاي زیر جهت مصرف در بسته بندي تقسیم می شوند.

انواع مقواي فلوت

A flute B flute C flute E flute F flute

ضخامت مقواي فلوت

A Flute: 4.8mm B Flute: 3.2mm C Flute: 4.0mm E Flute: 1.6mm F Flute: 0.8 mm

    Flute