نشانه های نوشتاری Logo Type

نشانه‌ های نوشتاری نیز نشانه‌ هایی هستند که عنصر بصری آن‌ها حروف، نوشتار و اعداد هستند که توام با یکدیگر و یا بصورت منفرد ارائه می‌شوند. نشانه‌ های نوشتاری خود به دوگونه‌ی کلی تقسیم می شوند: 1- لوگوتایپ: نشانه‌هایی هستند که نوشتار آنها بر اساس نام کامل موضوع است و با طراحی ویژه (و غالباً متفاوت از شکل حروف متداول) ارائه می‌شوند. 2- مونوتایپ (مونوگرام): نشانه‌هایی هستند که نوشتار آنها حرف ابتدای نام موضوع است و با طراحی ویژه (متفاوت از شکل حروف متداول) ارائه می شوند. لازم به توضیح است بعضی از صاحب نظران معتقدند در صورتی که نام موضوع دارای بیش از یک واژه باشد، طراحی بر اساس حروف آغازین واژگان موضوع نیز، منوگرام خواهد بود. تصاویر زیر نمونه‌ای از طراحی لوگو تایپ می باشد.  

پاساک

پاساک

شرکت افرند