نشانه

نشانه عنصری بصری است که به منظور معرفی یک موضوع (کالا، فعالیت و …) طراحی و ارائه می شود. به عبارت دیگر، نشانه، هویت بصری یک موضوع است. نشانه جایگزین واژه هایی همچون آرم (با کاربرد بیشتر) و مارک است. نشانه می‌تواند در قالب هر عنصر بصری جلوه‌گر شود ولی بطور مشخص به دو حالت کلی ارائه می‌شود:
الف) نشانه های تصویری
ب) نشانه های نوشتاری
نشانه‌های تصویری، نشانه‌هایی هستند که عنصر بصری به کار رفته درآنها، تصویر است. این تصویر می تواند یک گل، یک حیوان، یک نماد ملی، سنتی و … یا حتی یک تصویر نامشخص باشد.
تصویر مورد استفاده در نشانه‌های تصویری در ارتباط با محدوده فعالیت موضوع، چهار وضعیت ممکن دارد.
1- تصویر با موضوع ارتباط مستقیم دارد. برای مثال در صورتی که برای یک شرکت تولید خودرو نشانه‌ای طراحی می کنیم، از تصویر یک خودرو سود ببریم.
2- تصویر با موضوع ارتباط غیر مستقیم دارد. برای مثال در یک شرکت هواپیمایی از تصویر یک پرنده استفاده کنیم.
3- تصویر مطلقاً با موضوع ارتباط ندارد. برای نشانه یک شرکت هواپیمایی از تصویر یک گُل استفاده کنیم.
4- تصویر با موضوع از جنبه‌های فرعی ارتباط پیدا می‌کند.