پیکتوگرام

پیکتوگرام نشانه‌ هایی هستند عموماً تصویری و کمتر نوشتاری که وظیفه آنها راهنمایی مخاطب است این راهنمایی از طریق هشدار دادن در مورد اماکن خاص، فعالیت‌های ویژه و یا لزوم انجام دادن یا خودداری از انجام عملی است. پیکتوگرام ها نشانه های متداولی هستند که تقریباً هروز در امکان مختلفی به آنها برخورد داریم، اماکنی مانند بیمارستان، ورزشگاه، سرویسهای بهداشتی، کتابخانه، دانشگاه و … تصاویر زیر نمونه ای از پیکتوگرام می باشند.

پیکتوگرام

پیکتوگرام

پیکتوگرام

پیکتوگرام ورزشی

پیکتوگرام

پیکتوگرام