کاتالوگ

تعریف کاتالوگ :

كاتالوگ اطلاعات طبقه بندى شده‌اى از مجموعه محصولات و يا خدماتى است كه مىتواند ا ز چند صفحه تا ده‌ها و يا صدها صفحه باشد. ممكن است جلد كاتالوگ جداگانه طراحىشده و صفحه‌هاى داخلى به صورت ثابت و يا مشابه صفحه‌آرايى مىشوند.

میزان ساعت

کاتالوگ

میزان ساعت

کاتالوگ