سایز کتاب

سایز کتب و نام‌های رایج آن در صنعت نشر رقعی = 220 × 150 میلیمتر وزیری = 245× 175 میلیمتر

رحلی

رحلی کوچک = 295 × 215 میلیمتر رحلی بزرگ= 335 × 245 میلیمتر در گذشته این قطع کتاب را به دلیل سایز بزرگش بر روی رحل میگذاشتن و میخواندند و بدین سبب نام رحلی بر روی آن نهادند.

خشتی = 230 × 220 میلیمتر

قطع خشتی بطور کلی به کتب و یا مجلدی اطلاق می شود که طول و عرض آن با هم مساوی باشد. این قطع از کهنترین سایزهای مرسوم در کتابت است و در زمان حاضر بیشترین استفاده آن در نشر آثار مرتبط با کوکان می باشد.

پالتویی = 220 × 110 میلیمتر جیبی = 150 × 110 میلیمتر نیم جیبی = 110 × 75 میلیمتر سلطانی یا تیموری = 400 × 300 میلیمتر قطع بیاض یا بیاضی: به کتب و یا مجلدی گفته می‌شود که از جهت طول باز میشود و عطف یا شیرازه بندی آن از طرف عرض باشد.
قطع کتاب و سایز ورق چاپی

كاغذ دوورقي با چهار صفحه در قطع رحلي برابر است. چهارورقي با هشت صفحه در قطع وزيري، و یا شانزده صفحه در قطع رقعي برابر است.

سایز کتاب